ਮਸਾਜ ਥੈਰੇਪੀ

ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਪਚਾਰਕ ਮਸਾਜ; ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਪਿੰਜਰ ਦੀ ਮਸਾਜ।


ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲਾਗਤ $30 ਜਾਂ $25 (ਰਿਆਇਤ) ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ $2 ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਮਾਈਂਡਿੰਗ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ!

spa-banner.png